inženýrská organizace se sídlem v Brně zaměřená na rozvoj infrastruktury měst a obcí

Reference

Nová Zbrojovka - objekt D5 - D.1.4.8 Výměníková stanice

Investor: NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o., Vladislavova 1390/17, Praha 1
Garant projektu: Projekt 21 Brno s.r.o., Veslařská 595/81, Brno
Termín zpracování: 2022
Stupeň PD: Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení

Horkovodní výměníková stanice bude sloužit jako zdroj tepelné energie pro vytápění a náhradu tepelné energie při větrání objektu Nová Zbrojovka-D5. VS bude umístěna v 1.PP objektu D5 v samotné místnosti.

Dodavatelem primárního tepla (horké vody) pro objekt bude provoz Teplárny Brno, a.s.

Rekonstrukce tepelných rozvodů z HB3 Galandauerova 17

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Termín zpracování: 2022
Termín realizace: 2023
Stupeň PD: Dokumentace pro územní řízení
Dokumentace pro provedení stavby
Nový teplovodní čtyřtrubkový rozvod (2xUT a TV/CIRK) byl uložen v prostoru stávajícího ŽB kanálu. Nové potrubí 2xUT bylo uloženo v trase stávajícího potrubí. Nové potrubí TV/CIKR bylo uloženo nad stávajícím potrubím, protože je nutné zachovat souběžný provoz stávajícího a nového rozvodu.

Rekonstrukce stávajícího venkovního teplovodního rozvodu uloženého v ŽB kanále byla provedena z předizolovaného potrubí v bezkanálovém uložení.

Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ulice Veletržní

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Termín zpracování: 2022
Termín realizace: 2023
Stupeň PD: Dokumentace pro územní řízení
Dokumentace pro provedení stavby
Investor stavby jako držitel licence na rozvod tepelné energie udržoval zařízení pro dodávky tepelné energie tak, aby splňovala požadavky stanovené pro zajištění bezpečného hospodárného a spolehlivého provozu a ochrany životního prostředí.

Z uvedeného důvodu bylo investorem stavby rozhodnuto o provedení přechodu z parního zásobování teplem na horkovodní v dané oblasti. Záměrem opravy byla náhrada stávajícího otevřeného systému (potrubí v kanále) systémem uzavřeným (předizolovaný potrubní rozvod).

Oprava PTV v ulici Hradecká, Praha - 3, Vinohrady

Investor: Termonta Praha, a.s. Třebohostinská 46/11, 100 00
Generální projektant: Energoprojekta, s.r.o., Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov
Odevzdání PD: 2021
Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby
Tento projekt řeší rekonstrukci stávajícího horkovodu v ulici Hradecká. Rekonstrukce se týká páteřního rozvodu a přilehlých přípojek. Rekonstrukce navazuje na již zrekonstruovaný horkovod v ulici Slezská.

Rekonstrukce horkovodu DN 300 Staré Brno v úseku šachet HJ0 - HJ2/02 a HJ2 - HJ8

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Termín zpracování: 2020
Stupeň PD: Dokumentace pro územní řízení
Dokumentace pro provedení stavby
Rekonstrukce se týká páteřního horkovodního rozvodu mezi šachtami HJ0 a HJ2/02 a přilehlé větve z šachty HJ2 po šachtu HJ8 včetně odboček na trase a přípojky do objektu Křížová 9. Součástí rekonstrukce horkovodního potrubí v ulici Rybářská je i navýšení kapacity teplovodní sítě s ohledem na rozvoj oblasti.

Vypracovali jsme dokumentaci pro provádění stavby, která navazuje na koncepci přechodu z páry na horkou vodu ve městě Brně. 

Rekonstrukce SCZT pára x HV - areálové rozvody FNUSA

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Termín zpracování: 2021
Stupeň PD: Dokumentace pro územní řízení
Dokumentace pro provedení stavby
Vypracovali jsme dokumentaci pro provádění stavby, která navazuje na koncepci přechodu z páry na horkou vodu ve městě Brně. 

V rámci realizace stavby jsme zajistili autorský dozor projektanta.

Studie přepojení Bohunic a Starého Lískovce na HV Staré Brno

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Termín zpracování: 2020
Stupeň PD: Studie
Studie přepojení Bohunic a Starého Lískovce na HV Staré Brno je na základě požadavku objednatele vypracována tak, aby poskytla podklady pro možnost připojování lokálních plynových kotelen v sídlišti Bohunice a Starý Lískovec možnost napojení rozvojových projektů "Multifunkční objekt Jihlavská-Dlouhá", bytových domů v lokalitě "Červený kopec", "Západní brána" a lokality bývalé zahradnické školy na ul. Lány.

Rekonstrukce SCZT pára x HV v areálu fy Veletrhy Brno, a.s.

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Termín zpracování: 2019
Termín realizace: 2021
Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby
Tepelný rozvod zajistí tepelnou energii pro ústřední topení a přípravu teplé a užitkové vody pro objekty v dané oblasti. Současně s pokládkou potrubí byly položeny metalické sdělovací kabely pro přenos dat z odběrných míst, které byly ve výkopech uloženy do zásypové vrstvy spolu s chráničkami HDPE40 pro pozdější protažení komunikačního kabelu.

I/42 Brno, VMO - TOMKOVO NÁMĚSTÍ

SO 506 Přeložka parovodu v km 0,69
SO 506.2 - Provizorní přeložku parovodu
Investor: ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Termín zpracování: 2018
Termín realizace: 2019-2024
Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby
Provizorní parní potrubí bylo napojeno v místě stávajícího parovodu v prostoru před stávajícími garážemi na ul. Vrbí. Odtud trasa v nadzemním provedení pokračuje přes uložení, které jsou kotveny do základových konstrukcí (P1-P4) až k ocelové konstrukci (SO 506.3) , která přechází ul. Provazníkova, na kterou bude potrubí uloženo. V nejnižším místě bude zhotovena vodoměrná šachta - Š1, na kterou bude dále připojen expandér, který bude odvětrán. Z expandéru bude také vyvedeno vypouštění, které bude svedeno do vsakovací šachty - Š2. Za ocelovou konstrukcí parní potrubí pokračuj opět přes uložení kotvených do základových konstrukcí (P5-P7) až do místa stávajícího parovodu v místě stávajících garáží.

Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast parovodu Sever - Zábrdovická, Stará osada

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Termín zpracování: 2018
Termín realizace: 2019
Stupeň PD: Dokumentace pro územní souhlas
Dokumentace pro provedení stavby
Celá stavba v předmětném území navazuje na rekonstrukci parovodu na ulici Jugoslávská, Přadlácká, Francouzská a Cejl, a řeší přechod z parního zásobování teplem na horkovodní v dané oblasti.

Nové potrubí bylo vedeno převážně v trasách stávajících parovodů. Potrubí uložené v zemi bylo nově provedeno bezkanálovou technologií z předizolovaných trubek.

Rekonstrukce SCZT pára x HV - propoj horkovodu Vlněna s paro-horkovodem na ul. Čechyňská

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Termín zpracování: 2018
Termín realizace: 2019
Stupeň PD: Dokumentace pro územní řízení
Dokumentace pro provedení stavby
Vypracovali jsem dokumentace pro provádění stavby, která navazuje na koncepci přechodu z páry na horkou vodu ve městě Brno.

V rámci realizace stavby jsme zajistili autorský dozor projektanta.

ČTVRŤ POD HÁDY, BRNO - zásobování teplem

Investor: Developer Brno Hády, a.s., Příkop 843/4, Brno
Generální projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o.
Odevzdání PD: 2018
Stupeň PD: Dokumentace pro územní řízení
Předmětná projektová dokumentace zahrnuje zásobování tepla připravované první etapy stavby Čtvrť Pod Hády, Brno, včetně občanské vybavenosti z horkovodní soustavy CZT Teplárny Brno, a.s.

Jedná se o lokalitu nacházející se v areálu zchátralé a nevyužívané továrny Ergon v Brně – Maloměřicích a Obřanech. Lokalitou prochází hlavní páteřní přivaděč Tepláren Brno, a.s. 2xDN700, který je veden ze zdroje Brno - Sever (Maloměřice) pro zásobování teplem sídliště Brno-Vinohrady a Líšeň a v budoucnu bude využíván i pro propojení zdroje tepla Spalovna Brno se soustavou horkovodů Brno-Sever.

Na základě situace se zakreslením bytových domů a komunikací byla vypracována před-pokládaná trasa horkovodních přípojek pro zajištění zásobování teplem.

Studie rekonstrukce parního propoje PŠ - PBS na horkovodní

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Termín zpracování: 2018
Stupeň PD: Stupeň proveditelnosti
Studie proveditelnosti “ Rekonstrukce parního propoje PŠ – PBS na horkovodní“ byla zpracována na základě požadavku objednatele a byla vypracována tak, aby poskytla podklady pro možné varianty řešení přestavby stávajícího parovodního propoje výtopen „Provoz Špitálka“ (PŠ) a „Provoz Brno sever“ (PBS).

Rekonstrukce SCZT pára x HV - rekonstrukce výměníkové stanice Jircháře

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Termín zpracování: 2017
Termín realizace: 2018
Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby
Projektová dokumentace řeší úpravu výměníkové stanice pára - topná voda v objektu Jircháře 13, Brno a úpravu výměníkové stanice pára - topná voda, teplá voda v objektu Jircháře 15, Brno. Úpravy souvisí s přechodem venkovních sítí z páry na horkou vodu. Výměníkové stanice jsou umístěny v 1.PP objektu Jircháře 13 a Jircháře 15, Brno.

Výměníkové stanice slouží pro přípravu topné vody pro ÚT a přípravu teplé vody pro objekty.

V rámci realizace stavby jsme zajistili autorský dozor projektanta.

Historické jádro Brna - horkovodní síť v podzemních kolektorech

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Generální projektant: THERMOPLUS, s.r.o.
Termín realizace: 2011
Vypracovali jsme projektovou dokumentaci a vykonávali dozor stavby nové horkovodní sítě v kolektorech pod nám. Svobody, Masarykova, Zámečnická, Jánská, Orlí, Novobranská. Součástí bylo provedení horkovodních přípojek v suterénu každého objektu zásobovaného teplem ze soustavy CZT Teplárny Brno, a.s.

Podle námi zpracované dokumentace byla také upravena řada předávacích stanic v objektech - z parní předávací stanice na stanici horkovodní s vyšší efektivitou předávání tepla do objektu.

Zásobování teplem bytového komplexu Pod Chvalovkou, Brno - Bystrc

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Generální projektant: THERMOPLUS, s.r.o.
Termín realizace: 2011
Vypracovali jsem projektovou dokumentaci pro teplovodní přípojky do oblasti nové bytové zástavby Pod Chvalovkou Brno-Bystrc.

Přechod z páry na horkou vodu město Brno, oblast Tábor – ul. Botanická

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Generální projektant: THERMOPLUS, s.r.o.
Termín realizace: 2011

Vypracovali jsme projektovou dokumentaci přechodu z páry na horkou vodu v oblastí Brno – Tábor, ul. Botanická ve stupni pro provedení stavby. Projektová dokumentace byla zpracována včetně nových horkovodních přípojek a vazby na prováděné úpravy ve výměníkových stanicích. V rámci realizace stavby zajišťujeme autorský dozor projektanta.

Přechod z páry na horkou vodu v Brně – etapa A

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Generální projektant: THERMOPLUS, s.r.o.
Termín realizace: 2010

V rámci přechodu z páry na horkou vodu v Brně jsme vypracovali projektovou dokumentaci - páteřní rozvod nového horkovodu v kolektorové síti města Brna a dále projektovou dokumentaci na úpravy technologie u odběratelů v zásobovaných objektech, kde byla nutná změna technologie z páry na horkou vodu. Na základě této dokumentace byla stavba zrealizována v letních měsících 2010, včetně úprav u odběratelů. Původně parní předávací stanice byly nahrazeny technologií pro zajištění dodávek tepla z nových horkovodních rozvodů . V průběhu realizace jsme vykonávali autorský dozor projektanta a součinnost při zprovoznění nové horkovodní sítě.

Přeložka parovodu DN500

Projektant: THERMOPLUS, s.r.o.
Termín realizace: 9-11/2010

Vypracovali jsme projektovou dokumentaci pro realizaci přeložky hlavního řadu parovodu DN500 a dále průběhu realizace vykonávali autorský dozor projektanta

Bazén Kohoutovice – zásobování teplem

Investor: Statutární město Brno
Generální projektant: K4, a.s.
Termín realizace: 2009-2010

V rámci přípravy stavby nového bazénu – aquaparku v Brně Kohoutovicích jsme zajišťovali projektovou dokumentaci ve všech stupních teplovodní přípojky ze zdroje CZT a vlastní předávací stanici tepla v objektu aquaparku.

CZT přechod z páry na horkou vodu v historické části města Brna

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Generální projektant: THERMOPLUS, s.r.o.
Termín realizace: 2010

V druhé polovině roku 2009 byla zpracována dokumentace pro výstavbu horkovodu v historickém jádru města.

Výstavba horkovodu umožní výměnu teplonosného média pára v historickém centru města a jeho nahrazení horkou vodou, která má ve srovnání s párou vyšší účinnost a je bezpečnější. Nové horkovodní přípojky budou vedeny sekundárními kolektory, které technikům usnadní údržbu rozvodů a zamezí provádění výkopových prací v ulicích města.

Brno I/42 VMO MUK Dobrovského-Svitavská radiála

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno, Šumavská 33, Brno
Generální projektant: DOPRAVOPROJEKT BRNO, a.s., Kounicova 13, Brno
Termín realizace: 2009

Stavební objekt SO 506 „Přeložka horkovodu 2×DN500“ je vyvolána výstavbou Velkého městského okruhu, MÚK Dobrovského-Svitavská radiála Stavební objekt řeší přeložku horkovodu 2×DN500 v úseku mezi bodem napojením na stávající horkovodní potrubí 2×DN500 v kanále 1900×1000mm v rameni stávajícího kompenzátoru za šachtou A12/02 a bodem propojením na stávající horkovod 2×DN500 v šachtě A22. Součástí stavby je napojení nového vypouštění v šachtě A22 na kanalizační šachtu Š8. Přeložka horkovodu byla provedena bezkanálovou technologií.

Domovní předávací stanice Vídeňská 27, Brno - Štýřice

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Generální projektant: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, Brno
Zhotovitel: TB služby, s.r.o.
Termín realizace: 2001-2002

Na základě rozhodnutí investora stavby došlo v objektu Vídeňská 27, Brno k rekonstrukci dožité teplovodní výměníkové stanice na horkovodní předávací stanici napojenou na horkovodní síť Teplárny Brno, a.s.

Olomouc - přechod z parní sítě na horkovod V. etapa

Investor: Dalkia Morava, a.s., 28.října 3132/152, 709 74 Ostrava
Generální projektant: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, Brno
Termín realizace: 2003

Realizací této stavby byly přepojeni stávající odběratelé tepla na nové horkovodní rozvody z parní větve IV v úseku od teplárny Dalkia Olomouc po sekční šachtu Š109, dále všichni odběratelé z parní větve V v úseku od šachty Š109 na ul. 17. listopadu, Husova, U reálky, Kosinova až po šachtu Š220 u hotelu Palác. Dále od hotelu Palác byla hlavní trasa vedena ulicí Komenského, parkem pod dómem, přes ul. Dobrovského, ul. Dlouhá včetně sídliště Lazce. Celá trasa horkovodních rozvodů byla provedena z předizolovaného potrubí v délce cca 6,0 km.

Obytný soubor KAMECHY Brno

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno
Generální projektant: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, Brno
Termín realizace: 2004-2009

V roce 2004 byla zahájena výstavba obytného souboru KAMECHY Brno. Projektová dokumentace řeší zásobování objektů teplem z CZT. Z centrálního zdroje tepla CZT Teyschlova 33, Brno-Bystrc palivo dřevní štěpka je teplovodní sítí rozvedeno teplo ve větvích A -D do sektorů. Z teplovodu jsou vysazeny přípojky k jednotlivým odběrným místům. V objektech jsou přípojky ukončeny fakturačním měřením a dále je přes deregulaci teplo vedeno do bytových předávacích stanic. Celá trasa teplovodních rozvodů byla provedena z bezkanálovou technologií .

Vystrojení kolektoru Opuštěná horkovodem mezi TK3.1 a TK

Investor: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno
Projektant: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno
Termín: 2009

V souvislosti s přestavbou železničního uzlu v Brně a vyudováním městské infrastruktury vzniknou nové čtvrti v oblasti Trnitá - Komárov.

Nový horkovod uložený v kolektoru Opuštěná zajistí dodávku tepelné energie pro topení a přípravu teplé vody do této plánované zástavby.

Stavba se týká vystrojení kolektoru potrubím v úseku mezi stávajícími ulicemi Opuštěná a Úzká a to v úseku mezi technickými komorami TK 3.1 a TK 3.2. Potrubí jsou uložena nad sebou na ocelových konstrukcích.

Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno, Šumavská 33
Generální projektant: PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, 602 00
Termín realizace: 2007-2009

Naše firma se podílela v rámci této stavby na projektové části ve stupních
DSP, DZS a DPS celkem v osmi stavebních objektech. Ve většině případů se jednalo o přeložky a úpravy stávajících tepelných rozvodů, které se nacházely v prostoru budoucích komunikací. Jednalo se o tyto objekty:

 • C551 - Horkovod DN250 160/150, přeložka, km 0,441 T1, rondel Hradecká-Dobrovského
 • C552 - Horkovod DN250 160/150, provizorní přeložka, demontáž, km 0,441T1, rondel Hradecká – Dobrovského
 • C553.1 - Horkovod DN450 286/180, přeložka, demontáž km 0,878 H2 Rondel Hradecká-Dobrovského
 • C553.2 - Provizorní horkovod 2×DN400, demontáž
 • C555 - Úprava horkovodu 2×DN100 v komunikaci OMV-B
 • C556 - Horkovod DN100 220/180, přeložka, demontáž, křižovatka Hradecká-Královopolská
 • C557 - Horkovod DN 150, přeložka, demontáž, lokalita Voroněžská
 • C558 - Horkovod DN150 120/60, rekonstrukce, km 0,385K, Královopolská
 • C559 - Horkovod DN200, Přechod ul. Žabovřeské

Modernizace fotbalového Stadionu za Lužánkami

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno
Generální projektant: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, Brno
Termín realizace: 2009

Naše firma se podílela v rámci této stavby na projektové části ve stupni „Dokumentace pro stavební povolení“. Projekčně jsme zpracovali tyto provozní soubory a stavební objekty:

 • IO 10 – Parovodní přípojka
 • PS 01 – Výměníková stanice
 • SO 01.6.1. – Vytápění stadionu
 • SO 01.6.2. – Přípojka k hlavnímu hřišti
 • SO 01.6.3. – Přípojka k tréninkovému hřišti

 

Máte zájem o více informací

Zavolejte nám nebo vyplňte formulář a my se vám do druhého pracovního dne ozveme.

Napište námOdesláním dotazu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.